Fundacja FORUM

26 X 2019r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Otyłość a psychika”. Konferencja była współfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

więcej informacji

Realizacja zadań publicznych pt. „Ku zdrowiu psychicznemu”

więcej informacji

Od 1 kwietnia 2019r. do 31 września 2019r. Fundacja „Forum” realizuje zadanie publiczne w zakresie w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

więcej informacji

Witamy na stronie Fundacji "FORUM"

Fundacja „Forum” została ustanowiona przez Marię Halinę Pierzchalską. Fundacja jest wpisana Krajowego Rejestru Sądowego.

Cele i zadnia Fundacji:

1. Działalność edukacyjna, społeczna, kulturalna, informacyjna, charytatywna, opiekuńcza wobec osób z wszystkich grup wiekowych;

2. Pomoc rodzinie, niepełnosprawnym, chorym, bezdomnym;

3. Wyrównywanie szans rozwoju społeczeństwa;

4. Promocja uzdolnionych dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych;

5. Promocja regionalna i krajowa, wspieranie inicjatyw integracyjnych;

6. Neutralizacja negatywnych skutków demokratyzacji życia, reform gospodarczych;

7. Zapobieganie przestępczości, patologii, przemocy, uzależnieniom;

8. Wspieranie działań zmierzających do ochrony zdrowia;

9. Promocja i organizacja wolontariatu;

10.Promocja zatrudnienia i wspieranie aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy, zagrożonych zwolnieniem z pracy i potrzebujących takiej pomocy;

11.Wspieranie działań na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, w tym organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób potrzebujących;

12.Wspomaganie rozwoju wspólnot, społeczności lokalnych i integracji europejskiej, rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

13. Upowszechnianie i ochrona wolności, równości społecznej, praw człowieka oraz swobód obywatelskich, wspieranie rozwoju demokracji i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

14. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

15. Upowszechnianie, promocja i wspieranie działań charytatywnych