Fundacja FORUM

Aktualności

26 X 2019r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Otyłość a psychika”. Konferencja była współfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Celem konferencji było szczegółowe omówienie wpływu otyłości na zdrowie psychiczne człowieka, zaburzeń wynikających z niezadowolenia z własnego wizerunku, działań leczniczych podejmowanych przez środowisko medyczne w tym zakresie. Podczas konferencji eksperci i laicy wzięli udział w dyskusji na temat walki z otyłością oraz samopoczucia osób otyłych. Konferencja skierowana była do lekarzy, psychologów, nauczycieli, pedagogów, dietetyków oraz wszystkich zainteresowanych ta tematyką.

Zakres tematyczny konferencji objął następujące zagadnienia:

 • Najnowsze trendy w rozpoznawaniu, leczeniu i żywieniu w otyłości
 • Operacje bariatryczne
 • Otyłość a stan ducha i umysłu
 • Depresja i inne zaburzenia psychiczne jako skutki otyłości
 • Zioła w walce z otyłością i jej skutkami
 • Społeczne postrzeganie otyłych

Wśród prelegentów gościliśmy m.in.:

 • mgr Mariola Łodzińska – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
 • prof. zw. dr hab. Józef Grochowicz
 • dr Anna Iwanicka-Maciura
 • dr n. med. Małgorzata Barud - Uniwersytet Medyczny Lublin
 • prof. dr. hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud - Uniwersytet Medyczny Lublin
 • dr n. med Leszek Putyński – Uniwersytet Łódzki
 • dr Grzegorz Bręczewski – Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
 • mgr Nadia Galecka - Narodowy Uniwersytet im. I. Franki we Lwowie
 • mgr Paulina Mąkosa-Wąsowicz

Realizacja zadań publicznych pt. „Ku zdrowiu psychicznemu”


Fundacja Forum realizuje zadanie publiczne pt: „Ku zdrowiu psychicznemu”. Działanie to polega na organizacji warsztatów i seminarium na temat zachowania zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań społecznych. Podstawową kwestią będzie skierowanie działań ku młodzieży, zwiększając jej świadomość na temat chorób psychicznych. Potrzeba zwiększenia świadomości integracji jest jedną z ważniejszych kwestii dotyczącej zachowania zdrowia psychicznego. Ważnym jest również profilaktyka i poznanie czynników ryzyka oraz pomoc w radzeniu sobie z chorobą psychiczną. Młodzi ludzie na co dzień muszą zmagać się ze stresem, lękiem, naciskami społecznymi, mobbingiem i wieloma innymi zagrożeniami, które mogą stać się przyczyną zaburzeń emocjonalnych i psychicznych. Dzieci i młodzież muszą wiedzieć jak się przed nimi bronić, jak im zapobiegać i jak sobie z nimi radzić. Dlatego też działaniem objęci zostaną uczniowie trzech szkół podstawowych. Działanie to będzie obejmowało 3 warsztaty (dla każdej szkół po jednym) w zakresie profilaktyki i radzenia sobie ze wskazanymi wyżej zagrożeniami. Ostatnią część projektu będzie obejmowała seminarium podsumowujące na którym każdy z prowadzących zajęcia po krótce omówi projekt. Na każdym z warsztatów przewidziane są zajęcia z konkretnymi specjalistami: z psychologiem, dogoterapeutą, socjologiem, pedagogiem. Uczestnikami będą uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych. Planowana liczba uczestników - 60 osób. Seminarium będzie otwarte dla wszystkich jedynym kryterium będzie zgłoszenie udziału. Miejscem realizacji jest siedziba Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu przy ulicy Wodna 13/21 w Radomiu.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Otyłość a psychika”

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Otyłość a psychika”, która odbędzie się 26 października 2019 r.

Konferencja jest współfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Mimo, że otyłość jest chorobą dotykającą głównie naszego ciała i wpływającą na powstawanie szeregu chorób somatycznych, związanych na przykład z układem krwionośnym czy oddechowym, okazuje się, że bardzo istotnie powiązana jest ona z różnego typu zaburzeniami psychicznymi. Wiele badań wskazuje, iż otyłość współwystępuje z takimi chorobami jak depresja- charakteryzująca się obniżonym nastrojem czy choroba afektywna dwubiegunowa, w której samopoczucie zmienia się od depresyjnego do maniakalnego. Dodatkowo, stwierdzono istnienie zależności między pojawianiem się otyłości a zaburzeniami lękowymi. Ponadto, wskazuje się także, że im większy stopień otyłości, tym poważniejsze symptomy depresji, która rozwinie się u danej jednostki. Odpowiedniej wiedzy na ten temat brakuje nie tylko pacjentom, ale też wielu lekarzom. Naszym zdaniem mówi się na ten temat wciąż za mało stąd pomysł na konferencję. Celem konferencji jest szczegółowe omówienie wpływu otyłości na zdrowie psychiczne człowieka, zaburzeń wynikających z niezadowolenia z własnego wizerunku, działań leczniczych podejmowanych przez środowisko medyczne w tym zakresie. Pragniemy by podczas konferencji eksperci i laicy wzięli udział w dyskusji na temat walki z otyłością oraz samopoczucia osób otyłych. Konferencja skierowana jest do lekarzy, psychologów, nauczycieli, pedagogów, dietetyków oraz wszystkich zainteresowanych ta tematyką. Mamy nadzieję, że zainicjowane spotkanie niniejszą konferencją będzie inspiracją do dalszych badań i spotkań oraz do organizacji kolejnych tego typu wydarzeń.

Zakres tematyczny konferencji obejmuje następujące zagadnienia:


1. Najnowsze trendy w rozpoznawaniu, leczeniu i żywieniu w otyłości

2. Operacje bariatryczne

3. Otyłość a stan ducha i umysłu

4. Depresja i inne zaburzenia psychiczne jako skutki otyłości

5. Zioła w walce z otyłością i jej skutkami

6. Społeczne postrzeganie otyłych

Patronat honorowy – Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością

Patronat medialny: Echo Dnia


Komitet Naukowy Konferencji

1. dr hab. Józef Grochowicz – Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna

2. dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

3. dr Dorota Polz-Gruszka – Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna

4. mgr Mariola Łodzińska – Mazowiecka Izba Pielęgniarek i Położnych

5. mgr Agnieszka Werniewicz – psycholog Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna

6. dr Monika Bakun – Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna


Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Beata Trzpil-Zwierzyk

dr I. Pałgan

mgr T. Pysiak


Opłata konferencyjna:

Konferencja ma charakter otwarty.

Udział bierny -100 zł (z zaświadczeniem lub bez zaświadczenia).

Udział czynny z zaświadczeniem (wygłoszenie referatu; publikacja artykułu, uroczysty obiad) – 150,00 zł

Publikacja referatu – 180,00 zł


Wymogi redakcyjne zostaną wysłane do zainteresowanych w późniejszym terminie.


Terminy:

Zgłoszenia tematu referatu z abstraktem wystąpienia do 15 X 2019 r.

Artykuł należy przesłać do 31 XI 2019 r.


Kontakt:

Dr I. Pałgan – palgani@eust.pl


Serdecznie zapraszamy!

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA
Wymogi techniczne

Fundacja „FORUM” ogłasza nabór uczestników do realizowanego zadania publicznego w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn. „Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów”. nr. ZS-VI.8141.2.10.2019.IK z dnia 27.03.2019 r. Formularz zgłoszeniowy oraz listę zajęć zamieszczamy poniżej. Zajęcia dedykowane są do osób powyżej 60 roku życia. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres e-mail: t.pysiak@eust.pl

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Od 1 kwietnia 2019r. do 31 września 2019r. Fundacja „Forum” realizuje zadanie publiczne w zakresie w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn.: Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018r. poz.1492 ze zm.)

OPIS DZIAŁANIA

Projekt będzie realizowany wielotorowo, ponieważ koncepcja profilaktyki uzależnień powinna być realizowana na wielu płaszczyznach. Współczesny świat i wyzwania przed nim stojące wzmaga częstość występowania wielu uzależnień. Nowoczesne metody komunikacji nie sprzyjają pogłębianiu więzi. Prowadzi to do atomizacji społecznej a co za tym idzie do zwiększenia problemów wykluczenia społecznego i patologizacji. Pęd życia niwelujący więzy społeczne prowadzi często do chorób psychicznych takich jak depresja, czy też wpycha ludzi w objęcia uzależnień. Wielość programów skierowanych do ludzi młodych powoduje wykluczenie seniorów. Grupa ta jest jednak mocno narażona na bezpośrednie i pośrednie działanie mechanizmów uzależnienia. Samotność i atomizacja prowadzą do zachowań niebezpiecznych. Pędzący do przodu świat powoduje również swoiste zagubienie i zamieszanie. Dlatego też autorzy projektu postanowili realizować działania wielopoziomowo.

Działanie pierwsze dotyczyć będzie warsztatów z zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania z sieci. Przedstawi groźbę uzależnień od urządzeń mobilnych oraz internetu. Będą one również dotyczyły mądrego i selektywnego doboru informacji. Warsztaty takie będą ważnym elementem profilaktyki uzależnień oraz będzie swoistym, remedium na wykluczenie cyfrowe, często obecne wśród seniorów. Działania te prowadzone będą przez wykwalifikowanych specjalistów IT.

Drugie działanie będzie dotyczyło świadomości wpływu uzależnienia na naszą kondycje zdrowotną. Istotne jest uświadomienie ludzi na temat zgubnego wpływu uzależnień na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne. Wyróżnikiem tych zajęć będzie komponent wpisania tych problemów w szeroko rozumiany kontekst społeczny. Zajęcia te prowadzić będzie specjalista od Zdrowia Publicznego. Zajęcie te będą uzupełnione o trzecie działanie, czyli kursie pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzonej przez Ratownika Medycznego. Zajęcia te będą korespondowały z poprzednim działaniem oraz uzupełnią go o wiedze z zakresu udzielania pomocy osobom uzależnionym, których życie jest bezpośrednio zagrożone.

Czwartym działaniem będą warsztaty z racjonalnego zarządzania budżetem ze szczególnym uwzględnieniem wyliczeń, jak kosztowne ekonomicznie są uzależnienia, zarówno w skali makro (koszty ponoszone przez instytucję) jak i mikro (koszty dla osoby i rodziny osób uzależnionych). Będzie to dobra lekcja poglądowa na temat zgubnego działania nałogu na naszą kondycję finansową. Stanowić to będzie bardzo dobrą metodę profilaktyczną.

Ostatnim działaniem będzie prowadzenie Klubu Dyskusyjnego Seniora. Podzielony będzie na dwie części. Dyskusyjną prowadzoną przez moderatora mającą na celu zbudowania więzi i zapobiegnięciu wykluczenia społecznego. Tematy poruszane w tej części będą dotyczyły sytuacji społecznej oraz spraw bieżących, między innymi tematów uzależnień. Druga będzie to część terapeutyczna, gdzie seniorzy pod okiem wyszkolonego terapeuty będą mogli redukować napięcia. Metodami terapii będzie dogoterapia, oraz warsztaty i spotkania z psychologiem. Wszystko to zostanie uzupełnione masażami relaksującymi wykonywanymi przez profesjonalnego masażystę.

Takie działania jak wyżej dadzą pełen efekt profilaktyczny.

Chętnych seniorów 60+ zapraszamy do współpracy

Konferencja 28-12-2018r

W dniu 28 XII 2018 roku odbyła się konferencja podsumowująca „Strategię Polityki Zdrowotnej dla miasta Radomia na lata 2018-2025”.