Fundacja FORUM

Działalność Fundacji

Fundacja FORUM realizowała poniższe programy finansowane przez m. Radom:

1. „Mediacja czyni cuda – najskuteczniejszy i najszybszy sposób rozwiązywania konfliktów i zapobiegania agresji”.

Z sygnałów - informacji zgłaszanych przede wszystkim przez dyrektorów/nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pracowników organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą i dorosłymi, pracowników policji i prokuratury w Radomiu, mediatorów sadowych w sprawach rodzinnych wynika, że duży odsetek dzieci i młodzieży ma trudności w komunikowaniu się między sobą i z dorosłymi, co powoduje u nich stany depresyjne, lękowe.

Nieumiejętność: radzenia sobie z emocjami, artykulacją swoich potrzeb i odczuć, rozmowy o zaistniałym problemie doprowadzają często do zaburzeń emocjonalnych i psychicznych (zarówno wśród dorosłych – rodziców, opiekunów, wychowawców, jak również wśród dzieci i młodzieży), co skutkuje pogorszeniem relacji społecznych, rodzinnych, rówieśniczych (w następstwie doprowadza do dysfunkcji społecznych) a nawet wywołuje agresję.

Mając powyższe na uwadze celem działań w ramach programu pt. „Mediacja czyni cuda – najskuteczniejszy i najszybszy sposób rozwiązywania konfliktów i zapobiegania agresji” jest wykształcenie wśród dzieci i młodzieży umiejętności mających istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie i integrację społeczną, zwłaszcza poprzez nabycie umiejętności:

 • artykułowania swoich odczuć,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • wychodzenia z sytuacji konfliktowych bez stosowania przemocy,
 • podejmowania decyzji,
 • a także zdolność do nawiązywania więzi i przyjaźni oraz postaw asertywnych, Cel ten zostanie osiągnięty m.in. poprzez:

 • organizację w środowiskach związanych z działalnością na rzecz dzieci i młodzieży (przede wszystkim w szkołach) szkoleń mających zapoznać z tematyką i praktyką mediacyjną, wzbudzając jednocześnie potrzebę rozwiązywania sporów i konfliktów bez przemocy i agresji a poprzez mediacje;
 • wspieranie pracy „wychowawczej” szkół, pomoc w aktywizacji społecznej młodzieży, w organizacji mediacji rówieśniczych na terenie szkół, w rozwiązywania konfliktów i nieporozumień występujących między uczniami;
 • szkolenie uczniów, z których rekrutowałaby się potencjalna grupa mediatorów mediacji rówieśniczych, w celu rozwiązywania konfliktów bez stosowania przemocy, a za pomocą negocjacji i mediacji;
 • upowszechnianie idei i zasad rozwiązywania sporów i konfliktów bez przemocy, przez przygotowanie uczniów i nauczycieli w szkołach do korzystania z mediacji jako sposobu ich rozwiązywania.
 • wykształcenie postaw asertywnych oraz umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych, ułatwiających nawiązywanie relacji uczeń-uczeń, uczeń- nauczyciel, dziecko-rodzic – poprzez zajęcia wykładowe oraz warsztatowe/ćwiczeniowe.
 • Programem objęto jest ok. 240 uczniów. Zajęcia prowadzi mgr Maria Dobosz – mediator.

  2. W ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym priorytet współpracy Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2013-2016 zrealizowano zadanie: „Prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach obejmujących problematykę narkomanii” w okresie od 15 wrzesień 2015 do 15 grudnia 2015.

  W 6 wytypowanych radomskich szkołach ponadgimnazjalnych zostały przeprowadzone 5-godzinne zajęcia profilaktyczne: prezentacje multimedialne, filmy, warsztaty z zakresu problematyki i profilaktyki narkomanii- 30h. Warsztaty miały charakter czynny, zawierały w sobie takie elementy jak: metaplan, burzę mózgów, inscenizacje, pogadanki, zostały zastosowane: metoda sytuacyjna, metoda problemowa, impresji i ekspresji. Zajęcia prowadzili psycholog i mediator.

  Dyrekcja i nauczyciele wytypowanych szkół zostali zapoznani z ideą projektu, następnie z dyrekcją każdej placówki została uzgodniona forma spotkania z jak największą liczbą uczniów w celu przeprowadzenia zajęć.

  3. Realizacja projektu finansowanego przez UM „Mediacja i komunikacja gwarantem porozumienia pokoleń (16.08.17-30.10.2017)

  4. Realizacja projektu finansowanego przez UM „Pierwsza pomoc”. XII 2017

  5. Realizacja zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców Radomia w 2018 r Wiem czym oddycham. Walka ze smogiem V 2018

  6. Obecnie Fundacja jest w trakcie tworzenia „Strategii Polityki Zdrowotnej dla miasta Radomia na lata "2018-2025"

  7. Od 1 kwietnia 2019r. do 31 września 2019r. Fundacja „Forum” realizuje zadanie publiczne w zakresie w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pn.: Prowadzenie działań edukacyjnych z profilaktyki uzależnień skierowanych do seniorów Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018r. poz.1492 ze zm.)